یکی از مسائلی که در خصوص آیین رسیدگی به دعاوی در دادگاهها مورد توجه قرار می گیرد ابلاغ به طرفین است . اصل این است که برگه های ابلاغ را بتوان به به دست مخاطب ابلاغ رسانید . اما همواره این امکان وجود دارد که نتوان برگه ها را به شخص مخاط ابلاغ رسانید و از آنجا که انجام ابلاغ شرط اصلی فرایند دادرسی است ، باید حتما به طریقی آن را انجام داد . به همین دلیل مواردی پیش بینی شده است که ابلاغ قانونی انجام شود . یعنی ابلاغ انجام گیرد ، با فرض اینکه مخاطب از آن آگاه می شود . به نقل از سایت آیین دادرسی دینا ، موارد ابلاغ قانونی را می توان اینگونه بیان کزد : در صورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق ابلاغ ، امتناع او در برگه قید می شود ، ابلاغ به یکی از بستگان فرد ، خوانده یا بستگان وی در محل حضور نداشته باشند و یا از دریافت اوراق ابلاغیه امتناع کنند ، ابلاغ به اشخاص مقیم خارج از کشور ، ابلاغ به خواندگان غیر محصور ؛ بعنوان مثال در دعاوی راجع به اهالی معینی اعم از ده ، روستا ، شهر یا بخشی از یک شهر،  ابلاغ به ادارات دولتی ، ابلاغ به اشخاص حقوقی ،  ابلاغ خارج از حوزه دادگاه و ابلاغ با مجهول بودن آدرس خوانده از جمله این موارد اند . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد اینکه ابلاغ قانونی چیست و شامل چه مواردی است بر روی لینک زیر کلیک کنید :www.heyvalaw.com/web/articles/view/54/ابلاغ-قانونی-چیست-و-شامل-چه-مواردی-است.html