اینکه یک فرد تا چه مقدار از اموال خود را پیش از فوت می تواند برای دیگران وصیت نماید موضوع بسیار مهمی است که بی توجهی نسبت به آن سبب بروز اختلافات حقوقی بسیاری در میان افراد می شود . اما در شرع و قانون مدنی میزان خاصی برای وصیت تعیین شده است . در صورتی که این میزان رعایت نشود ، اصطلاحا می گویند که وصیت ، غیر نافذ است و نیاز به تنفیذ یا اجازه توسط ورثه متوفی دارد . به نقل از سایت مشاوره حقوقی دینا ، هر فرد می تواند تمام اموال خود را قبل از فوت خود وصیت کند و این وصیت صحیح است . لکن تا میزان یک سوم این وصیت قابل اجراست و نیازی به اجازه کسی ندارد . اما وصیت بیش از یک سوم در صورتی قابل اجرا خواهد بود که ورثه آن را بپذیرند و به آن اجازه بدهند . چرا که مازاد بر یک سوم ، متعلق به ورثه است و آنها می توانند وصیت بیشتر از ثلث مال را پذیرفته و انجام بدهند ، یا آن را رد کرده و مال را میان خود تقسیم کنند . در صورتی که بعضی از ورثه ، به این امر رضایت داشته باشند و دیگران رضایت ندهند ، در این صورت میزانی که بیشتر از یک سوم بوده است ، تنها از سهم کسانی کم خواهد شد که به انجام وصیت بیشتر از یک سوم رضایت داده باشند . برای دریافت اطلاعات بیشتر درمورد اینکه وصیت تا چه میزان از اموال صحیح است ، بر روی لینک زیر کلیک کنید :
www.heyvalaw.com/web/articles/view/2/تا-چه-میزان-از-اموال-را-می-توان-وصیت-کرد-؟.html