زمانی که دعوایی در دادگستری مطرح می شود و پرونده ای برای آن تشکیل می شود ، اولین متنی که از طرف دادگاه ارسال مس شود ، ابلاغ یک نسخه از دادخواست به خوانده دعوی می باشد که به آن ابلاغیه گفته می شود و این بدلیل آن است که مخاطب یا خوانده باید از مفاد دادرسی و تشریفات مربوط به آن مطلع باشد . به همین دلیل است که در قانون آیین دادرسی مدنی احکام مربوط به ابلاغ اوراق قضایی مورد توجه قرار گرفته است . به نقل از سایت آیین دادرسی دینا ، ابلاغ بایستی از طریق مأمور ابلاغ انجام گیرد و او موظف است ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده ابلاغ نماید . ابلاغ نمودن این برگه ها ، ممکن است در محل سکونت یا در محل کار صورت پذیرد . هریک از طرفین دعوا و یا وکلای آنها می توانند محلی برای ابلاغ اوراق اخطاریه و ضمایم آن در شهری که دادگاه رسیدگی کننده در آن واقع است ، انتخاب نمایند که در این صورت کلیه برگه های مربوط به دعوا در آن محل ابلاغ می گردند . در صورتی هم که طرفین دعوا محلی که ابلاغ در آن صورت می پذیرد را تغییر بدهند ، یا اشتباه آن را درج کرده باشند ، بایستی محل جدید سکونت خود را به اطلاع دادگاه برسانند ، چرا که در غیر این صورت ابلاغ کماکان در محل قبلی انجام می شود . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد اینکه ابلاغیه چیست و چگونه انجام می گیرد بر روی لینک زیر کلیک کنید :
www.heyvalaw.com/web/articles/view/50/ابلاغیه-و-احکام-مربوط-به-آن.html