نخستین مرحله از اقدام برای پیگیری یک دعوای حقوقی این است که با استفاده از دادخواست این دعوا را اقامه کنیم . بر خلاف دعاوی کیفری ، در دعاوی حقوقی ، استفاده از فرم دادخواست و پر کردن آن به شیوه درست ضروری است و گرنه دادخواست رد می شود . به همین دلیل ، نحوه تنظیم دادخواست موضوع بسیار مهمی است که باید به آن توجه داشت . به گزارش سایت آیین دادرسی دینا ، خواهان باید مواردی از جمله نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، سن ، اقامتگاه و حتی الامکان شغل را نوشته و در صورتی که از وکیل نیز کمک گرفته است ، باید مشخصات وی را نیز درج نماید . در صورتی هم که محل اقامت یا نشانی خوانده نامعلوم باشد ، بایستی سه بار در روزنامه آگهی شود . علاوه بر این ، بایستی قسمت تعیین خواسته و بهای آن را نیز درج کرد و دلایل و منضمات دادخواست را نیز نوشت و در ادامه شرحی از خواسته را نیز نوشت . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد اینکه دادخواست چیست و چگونه تنظیم می شود ، بر روی لینک زیر کلیک کنید :
www.heyvalaw.com/web/articles/view/56/دادخواست-چیست-و-نحوه-تنظیم-دادخواست.html