به گفته سایت مشاوره حقوقی دینا شورای حل اختلاف یک مرجع قضایی است که طبق قانون صلاحیت رسیدگی به یک سری موضوعات را دارد . مواردی که شورای حل اختلاف می تواند رای صادر کند ، در قانون مشخصند . این  موارد از قرار زیر است : 

1- دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا میزان دویست میلیون ریال به جز مواردی که در تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون در دادگستری مطرح هستند .

2- تمامی دعاوی مربوط به تخلیه هین مستاجره به جز دعاوی مربوط به سر قفلی و حق کسب و پیشه .

3- دعاوی تعدیل اجاره بها به شرطی که در رابطه ی استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد . 

4- صدور گواهی حصر وراثت ، تحریر ترکه ، مهر و موم ترکه و رفع آنها

5- ادعای اعسار از پرداخت محکومٌ به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد . 

6- دعاوی خانوادگی راجع به جهیزیه ، مهریه و نفقه تا میزان مقرر در بند 1 در صورتی که مشمول ماده 29 قانون حمایت خانواده نباشد .

7- تامین دلیل

8- جرایم تعذیری که صرفا مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد . 

موارد گفته شده ، مواردی است که تنها در صلاحیت شورا حل اختلاف است . برای مطالعه بیشتر در خصوص مراجع قضایی روی لینک زیر کلیک کنید :
www.heyvalaw.com/web/articles/view/59/موارد-صدور-رای-در-شورای-حل-اختلاف-.html