اسناد دسته بندی های مختلفی دارند . یکی از این دسته بندی ها ، دسته بندی اسناد به تجاری است . سند تجاری از جمله چک و سفته و برات هستند که اگرچه سند رسمی محسوب نمی شوند ، اما از مزایای سند رسمی برخوردارند . البته نباید تفاوت های آنها نادیده گرفت مثل اینکه اسناد رسمی در دفترخانه ها تنظیم می شوند اما اسناد تجاری توسط تجار یا مردم عادی تنظیم می شوند . به نقل از سایت قوانین چک و سفته دینا یکی از ویژگی های اسناد تجاری این است که این اسناد باید به همان ترتیبی که در قانون ذکر شده است تنظیم شوند و اگر شرایط گفته شده در قانون رعایت نشود ، این اسناد از شکل تجاری خود خارج می شوند و تبدیل به یک سند عادی می شوند . از جمله ویژگی های اسناد تجاری می توان موارد زیر را ذکر کرد :

درج طلب در سند تجاری - اسناد تجاری دارای وصف تجریدی هستند - اسناد تجاری قابل نقل و انتقال هستند - مسئولیت تضامنی امضا کنندگان اسناد تجاری - حق انتخاب دادگاه صالح در اسناد تجاری - درخواست صدور قرار تامین خواسته . موارد گفته شده امتیازات سند تجاری نسبت به یک سند عادی است . برای مطالعه بیشتر در خصوص اسناد تجاری روی لینک زیر کلیک کنید :
www.heyvalaw.com/web/articles/view/57/مشخصات-اسناد-تجاری.html