وقتی تصمیم داریم با کسی معامله کنیم ، باید به ویژگی های مال مورد معامله دقت کنیم . تنها در این صورت است که معامله صحیح و نافذ است . مهمترین مشخصات مال مورد معامله از قرار زیر است :

مالیت داشتن ، موجود بودن ، قابلیت نقل و انتقال ، معلوم و معین بودن ، قابلیت تسلیم داشتن و ملک مدیون بودن

به استناد مشاوره حقوق قراردادهای دینا ، مالیت داشتن مورد معامله یعنی اینکه مال مورد معامله دارای ارزش اقتصادی باشد . همچنین باید در واقعیت این مال وجود داشته باشد و از نظر حقوقی بتوان آن را خرید و فروش کرد . مال نباید مبهم باشد و یا اینکه نامشخص باشد ، بلکه باید بتوان آن را از بین چند مال تعیین کرد . از دیگر ویژگی های مال مورد معامله این است که قابلیت تحویل دادن به خریدار را داشته باشد . و در نهایت اینکه مال مورد معامله باید ملک مدیون باشد . در صورت وجود همه این شرایط می توان گفت معامله صحیح است در غیر این صورت معامله نافذ و صحیح نخواهد بود . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد مشخصات مال مورد معامله روی لینک زیر کلیک کنید :
www.heyvalaw.com/web/articles/view/53/مشخصات-مورد-معامله.html